V súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, Všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ”Právne predpisy”), ktoré sa s účinnosťou od 25. mája 2018 budú vzťahovať na spracúvanie  osobných údajov zo strany Stavebné bytové družstvo Bytča, so sídlom Nám. Slovenskej republiky 24, 014 01 Bytča, IČO: 00 693 677, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Dr, vložka č. 63/L (ďalej ako „Družstvo") Vám  poskytujeme zhrnutie základných informácií o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov zo strany Družstva, ako prevádzkovateľa, ktorý spracúva Vaše osobné údaje. Bližšie informácie sa nachádzajú v časti DOKUMENTY/ZÁKONY A VYHLÁŠKY.

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PRACOVNÝ TÝŽDEŇ
POČAS PRACOVNEJ DOBY

0911 014 010

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PO PRACOVNOM ČASE
A POČAS VÍKENDOV

0911 014 010

po schodoch logo