Oznamujeme vlastníkom a nájomníkom bytov v správe SBD Bytča, že v priebehu mesiacov február – marec 2019 bude prebiehať v bytových domoch odpočet pomerových rozdeľovačov tepla (PRT) na vykurovacích telesách – spotreba za rok 2018, ich demontáž a následná montáž nových PRT  v zmysle zákona č.  657/2004 Z.z. o tepelnej energetike.

Oznamujeme vlastníkom bytov a NP, že od 1.11.2018 sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a NP v znení neskorších predpisov zákonom č. 283/2018 Z.z. Bližšie informácie sú zverejnené v sekcií DOKUMENTY – ZÁKONY A VYHLÁŠKY

V súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, Všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ”Právne predpisy”), ktoré sa s účinnosťou od 25. mája 2018 budú vzťahovať na spracúvanie  osobných údajov zo strany Stavebné bytové družstvo Bytča, so sídlom Nám. Slovenskej republiky 24, 014 01 Bytča, IČO: 00 693 677, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Dr, vložka č. 63/L (ďalej ako „Družstvo") Vám  poskytujeme zhrnutie základných informácií o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov zo strany Družstva, ako prevádzkovateľa, ktorý spracúva Vaše osobné údaje. Bližšie informácie sa nachádzajú v časti DOKUMENTY/ZÁKONY A VYHLÁŠKY.

Oznamujeme klientom SBD Bytča, že sa zmenilo číslo na nahlasovanie havarijných stavov a porúch.

Oznamujeme klientom SBD Bytča, že s účinnosťou od 01. 01. 2017 bol zmenený pracovný čas kontaktného pracoviska (pre klientov).

SBD Bytča oznamuje, že v mesiaci JANUÁR 2017 bude prebiehať odpočet meradiel dodávky tepla.

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PRACOVNÝ TÝŽDEŇ
POČAS PRACOVNEJ DOBY

0911 014 010

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PO PRACOVNOM ČASE
A POČAS VÍKENDOV

0911 014 010

po schodoch logo